مقاله مربوط به نفقه زوجه

image

(مقاله در خصوص نفقه )

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.

*مهم ترین سوالی که در خصوص نفقه پیش می آید این است که معيار تعیين مقدار نفقه زوجه چيست؟

پس از عقد دائم بین زوج و زوجه مهم ترین شرط دریافت نفقه تمکین زن در برابر شوهراست، که مرد را ملزم بهپرداخت نفقه به زنمی کند.

برخي نياز زن بر حسب زمان و مكان را معيار تايين نفقه دانسته اند. فقهاي اماميه، شأن زن را معیار قرار داده اند؛ آنان عقيده دارند در تايين نفقه زن، بايد شأن خانوادگي زوجه را در نظر گرفت؛ هرچند فراتر از نياز وي يا توان مالي زوج باشد.

گروهي از فقهاي سني بر اين باورند که لازم است شأن زوج و زوجه باهم معيار تايين نفقه قرار بگيرد.

بي شک بخش مهمی  از دوام و سلامت نهاد خانواده در گرو تقسيم کار و مسؤوليت بین زوج و زوجه است . بر اساس احكام شرعي و قوانين موجود ، مسؤوليت تأمين هزينه هاي زندگي اعضاي خانواده از جمله( زوجه)، به عهده زوج است.

*حال سوال این است کهمبلغ نفقه زن چقدر است و نفقه زن چگونه محاسبه می شود؟

برخی مواقع زن و مرد با هم به توافق می رسند مبنی بر اینکه مبلغ نفقه زن چقدر باشد . در این حالت ، دیگر دادگاه وارد موضوع محاسبه میزان نفقه زن نمی شود . اما اگر زن و مرد بر سر میزان نفقه زن به تفاهم نرسیده باشند ، دادگاه باید میزان نفقه زن را محاسبه نماید . در این حالت ، قاضی پرونده ممکن است که به درخواست زن و یا مرد میزان نفقه زن را با صدور قرارکارشناسی  به کارشناس تعیین نفقه ارجاع می دهد . این کارشناس باید میزان نفقه را محسابه کند و به قاضی اعلام کند .نحوه محاسبه میزان نفقه زن توسط کارشناس نفقه هم با توجه به سن زن ، میزان تحصیلات ، شغل و شأن خانوادگی اوست ، میزان نفقه زن به لحاظ عرفی توسط کارشناس تعیین و حکم پردخت آن توسط دادگاه صادر می شود .

*اگر نفقه توسط مرد (زوج) پرداخت نشود ضمانت اجرای آن چیست؟

عدم پرداخت نفقه زن موجب مشکلات عدیده ای در روابط خانوادگی می گردد. بدلیل اهمیتی که برای پرداخت نفقه در روابط بین زوجین متصور است ، پرداخت نفقه زن برای مردان الزام آور شده است . مطابق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زنبه عهده شوهر است.

این یکی از مزایایی است که قانونگذار برای زنان در نظر گرفته که در صورت وجود شرایط تعلق نفقه به زن پرداخت می شود .ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد به دو نوعحقوقی و کیفری درقانون پیش بینی شده است که در این مقاله به ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن و ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن خواهیم پرداخت .

*ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن:

مطابق ماده 1111 قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه ، به محکمه رجوع کند . در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

*بنابراین ، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه های حقوقی اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقهنموده و نفقه خود را مطالبه می کند که در این حالت در صورت وجود شرایط تعلق نفقه به زن ، مرد موظف به پرداخت نفقهبه وی خواهد شد . بعلاوه اینکه اگر مرد به دلایلی نتواند نفقه زن را بپردازد ، برای زن حق طلاقبوجود خواهد آمد . 

*ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن :

مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده هرکس باداشتن استطاعت  مالینفقه زن خود رادر صورت تمکیناو ندهد یا از تأدیه نفقهسایر اشخاص واجب النفقهامتناع کند ، بهحبس تعزیری درجه ششمحکوم می شود .

*نفقه زن شاغل

پرداخت نفقه زن شاغلبه نوعی که نیازهای وی تامین شود ، بر عهدهشوهراست . بر اساس قانون مدنی ، مرد موظف به تأمین نیازهای همسر خود از قبیل مسکن ، البسه ، نان ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی در صورت عادت یا احتیاج می باشد . بنابراین ،میزان نفقه زنعبارت است ازنیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن. میزان نفقه زن شاغلنیز همینگونه است و مرد موظف به تامین آن است .

-نفقه زن در دوران عقد :

*حق نفقه زن در دوران عقدبه چه شکل است ؟(آیا به او تعلق می گیرد یا خیر ؟)

اصولادر دوران عقد  زن و مرد در یک منزل سکونت ندارند و رابطه زناشویی زن و مرد تا قبل از ازدواج ، مرسوم نیست و به اصطلاحزوجه باکرهاست . بنابراین ، در اینجا نهتمکین عاممحقق شده است و نهتمکین خاص . به همین دلیل است که برخی عقیده دارند کهنفقه زن تنها پس از ازدواج به زن تعلق می گیردو قبل از ازدواج یعنی در دوران عقد نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد . اماچنین نکته ای قابل پذیرش نیست. چرا که بر اساس ماده 1102 قانون مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

لذا همین که عقد ازدواج بسته شد و زن و مرد پای سند ازدواج را امضا کردند ،حقوق و تکالیف مشترک زن و مردبرقرار می شود . یکی از این حقوق ،حق نفقه زنمی باشد کهمرد مکلف به پرداخت آن در مقابل زن است.

نفقه زن بعد از طلاق :

*تکلیف نفقه زن بعد از طلاقچیست؟

برخلاف اینکه مرد ملزم بهپرداخت نفقه فرزندان بعد از طلاقمی باشد ، بعد ازطلاق زن و مرد، مرد دیگر الزامی به پرداخت نفقه به همسر سابق خود را نخواهد داشت . به دلیل اینکهپرداخت نفقه به زنبه دلیل سکونت مشترک زن و مرد پرداخت می شده است و حال که زن و مرد از هم جدا شده اند ، مرد موظف بهپرداخت نفقهنیست . حتی در صورتی هم که زن و مرد از هم طلاق نگرفته باشند ، اما زنتمکیننکند ، باز هم مرد الزامی به پرداخت نفقه به زن ندارد .

نفقه در عقد موقت (صیغه منقطع)

-به موجب ماده 1113 قانون مدنی در عقد موقت زن حق نفقه ندارد ؛ مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن جاری شده باشد .

 

*برای اطلاع بیشتر از نحوه ی محاسبه بروز نفقه با شماره ثابت(گروه وکلا وکیلوند ) ...........91029120-021......تماس حاصل فرمائید.