ويژگي هاي عمومی تسهيلات يا قرارداد فروش اقساطي

image

در مورد عقود  فروش اقساطی بانکها بیشتر بدانیم

به استناد ماده 47 آيين نامه اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا ، منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. وفق ماده 48 همان آيين نامه، بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.

 

به استناد ماده 47 آيين نامه اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا ،  منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

 

وفق ماده 48 همان آيين نامه،  بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.

 

معمولا در قراردادهاي تنظيمي فروش اقساطي  بانک مقرر مي گردد  صرف اظهار بانك راجع به ميزان طلب خود و يا نسبت به تخلف بدهكار از هريك از تعهدات مندرج در قرارداد،  مورد قبول بدهكار و براي وي معتبر و غيرقابل اعتراض باشد و چنانچه بانك بمنظور وصول مطالبات خودناشي از قرارداد حاضر، ناچار به اقدامات قانوني گردد پرداخت كليه هزينه هاي قانوني وصول طلب از جمله، اداري، قضايي، اجرايي، هزينه دادرسي، حق الوكاله، حق الزحمه اجرئي و غيره و خسارات از هر جهت طبق تشخيص بانك به عهده بدهكار گردد و از  نامبرده تعهد گرفته مي شود تا  هزينه هاي مذكور را بميزاني كه بانك اعلام کند  به بانك پرداخته  و بانك حق خواهد داشت هزينه هاي مزبور را نيز مانند ساير مطالبات ناشي از اين قرارداد از بدهكار دريافت کند  و بدهكار حق هرگونه اعتراض و ايرادي را در اين مورد از خود سلب و ساقط ميکند.

 

ويژگي هاي عمومی تسهيلات يا قرارداد فروش اقساطي:

 

1. فروش اقساطي (بيع نسيه) به استناد اصاله اللزوم و المومنون عند الشروطهم و  اوفو بالعقود ماهيتا لازم است.

 

2. به استناد دستور العمل اجرايي فروش اقساطي، متقاضي متعهد به خريد و مصرف اموال مورد تقاضا در موارد اعلام شده است.

 

3. تسهيلات فروش اقساطي خريد مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار از مورد تسهيلات كوتاه مدت و حداكثر يكسال و فروش اقساطي واحدهاي خدماتي ، ماشين آلات و تسهيلات ميان مدت است اما ممكن از تسهيلات بلند مدت فروش اقساطي استفاده مي شود.

 

4. فروش اقساطي در امور بازرگاني استفاده نمي شود. و فقط امور توليدي و خدماتي و مواد اوليه است نه تجارت براي صرافي – كارخانه داري و غيره استفاده نمي شود.

 

5. در فروش اقساطي كالا مورد معامله بلافاصله پس از انعقاد قرارداد به مالكيت مشتري در مي آيد.

 

ضوابط عمومی تسهيلات  فروش اقساطی:

 

1. به استناد ماده 5 دستورالعمل اجرايي قرارداد فوق قيمت فروش نقدي بانك برابر با مجموع وجوه پرداختي جهت خريد كالاي مورد نظر است.

 

2. اصل پيش پرداخت نقدي ضرورت ندارد لازم نيست از خريدار مبلغ پيش پرداخت اخذ كرد.

 

3. معمولاً در قراردادهاي فروش اقساطي وثائقي متناسب با قيمت كالا جهت تضمين بازپرداخت اخذ مي گردد.

 

4. در صورت زود پرداخت يك يا تمام اقساط از سوي مشتري امكان استرداد سود دوران زودپرداخت به وي وجود دارد.

                                                                                                                         

                                                          گرد آورنده : حمیدرضا یوسفی نژاد