دانلود رایگان دادخواست ها

دادخواست ها

قـــرارداد پــرسنـــــــل 

نوع قرارداد: قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی

قیمت
رایگان

دادخواست ها

قرارداد پیمانکاری نظافت موضوع قرارداد این قرارداد بین کارخانه به عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد م...

قیمت
رایگان

دادخواست ها

قرارداد سولــه موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه , ساخت , حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .

قیمت
رایگان

دادخواست ها

دادخواست فوق زمانی تقدیم می شود که موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره را به علت بازسازی ونوسازی ملک دارد

قیمت
رایگان

دادخواست ها

این دادخواست زمانی تقدیم می شود که موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره را به دلیل نیاز شخصی خودرا برای کسب یا پیشه دارد

قیمت
رایگان

دادخواست ها

دادخواست زمانی تقدیم می شود که زمانی که مالک به دلیل نیاز شخصی تقاضای تخلیه ملک را می نماید

قیمت
رایگان

دادخواست ها

دادخواست فوق زمانی که مستاجر برخلاف قرار داد اجاره تغییر شغل داد بدون اجازه مالک

قیمت
رایگان

دادخواست ها

دادخواست فوق زمانی تقدیم می شود که موجر تقاضای تخلیه عین مستاجر به علت تعدی عین مستاجره را به علت تفریط تقاضا دارد ومی تواند خسارات دادرسی را مطالبه نماید 

قیمت
رایگان

دادخواست ها

دادخواست فوق زمانی تقدیم می شود که خواهان تقاضای تعیین اجاره بها ملک والزام خوانده رابه تنظیم سند...

قیمت
رایگان

دادخواست ها

دادخواست فوق زمانی تقدیم می شود که تقاضای تخلیه بدون مجوز عین مستاجره به علت انتقال آن توسط مستاجر به غیر بدون اجازه موجر 

قیمت
رایگان

دادخواست ها

دادخواست فوق زمانی تقدیم می شود که شخصی  ملک کشاورزی خواهان را به صورت غاصبانه غصب نموده و خواهان دارای سند رسمی مالکیت می باشد 

قیمت
رایگان

دادخواست ها

دادخواست فوق زمانی تقدیم می شود که موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره را به دلیل تغییر شغل مستجر دارد 

قیمت
رایگان

دادخواست ها

چین دادخواستی زمانی تقدیم می شود که موجر تقاضای صدور قرار تامین دلیل به ذلیل تغییر شغل مستجر و همچنین تعدی و تفریط در عین مستاجره را دارد 

قیمت
رایگان

دادخواست ها

دادخواست فوق زمانی تقدیم می شود که خواهان تقاضای صدور حکم بر بطلان قرارداد مزارعه به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی را دارد 

قیمت
رایگان

دادخواست ها

دادخواست فوق زمانی تقدیم می شود که موجر تقاضای تامین دلیل دلایل خود به علت تغییر شغل مستاجر را تقاضا دارد 

قیمت
رایگان
دسته‌بندی