اطلاعات بیشتر

روزانه اغلب مردم در انجام امور روز مره با سؤالات حقوقي متعدد مواجه هستند ازطرفي معاملات و قرار دادهايي را قصد امضاء دارند كه اطلاعي از مفهوم و اثار شروط مندرج ان ندارند از سوي ديگر در صورت بروز مشكلات حقوقي دغدغه هزينه هاي طرح دعاوي در محاكم را دارند موسسه داور عدالت ساعي با پشتيباني سايت مشاوره حقوقي انلاين و رايگان تيدا و همكاري بيمه هاي معتبر ،اولاً به كليه سؤالات اعضاءِ به صورت انلاين و رايگان پاسخ مي دهد .ثانياً با ارائه مشاوره به اعضا در بسيار موارد از طرح دعاوي در محاكم مي كاهد ثالثاً در صورت خريد بيمه دعاوي در سطوح مختلف از حمايت مشاوره اي و قضايي(برخورداري از وكلايي متخصص و تامين هزينه دعاوي) استفاده خواهند نمود. موسسه حقوقي داور عدالت ساعي باهمكاري بيمه هاي معتبر در حمايت از وكلاءِ محترم بيمه مسوليت و بيمه قرار دادي را با شرايط ويژه عرضه نموده تا وكلاء محترم با استفاده از ان هر گونه خسارات وارده به موكل را از طريق بيمه جبران نمايند و همچنين چنانچه از بيمه قرار دادي استفاده كنند و صول حق الزحمه هاي قراردادي ايشان صددر صد قطعي خواهد بود. هدف ما گسترش امنيت مالي و قضايي مردم و اشاعه فرهنگ مراجعه به وكيل متخصص است